فروش انواع دستگاه های تصفیه هوا http://tasfeyehava.mihanblog.com 2019-08-24T15:53:49+01:00 text/html 2016-01-04T07:30:00+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه تشخیص گازGASWAYساخت ترکیه http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/2 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ayob/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ayob/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-7.jpg" alt=""><font style="font-weight: bold;" size="2"><span id="ptitle">نماینده انحصاری و عامل پخش محصولات GASWAY ترکیه در ایران</span></font><b><br> </b><br> <img src="http://eforosh.com/images/v.jpg" id="pvijeh" style="display: none;" align="left" border="0"> <span id="pbody"><font style="font-weight: bold;" size="2">واردات و فروش </font><font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">دستگاه</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">هشدار</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">دهنده</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">نشت</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">گاز</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> طبیعی و منوکسید کربن(دود خفه کننده)<br> با مارک GAS WAY ساخت ترکیه<br><br> برخی از مشخصات این </font> <font style="font-weight: bold;" class="key" size="2">دستگاه</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> به شرح زیر میباشد:<br><br> مدل: GW_206 و GW_206D<br> استاندارد:TS_EN_50194<br> تیپ:مدلA و دارای سیم خروجی برای قطع کن .هود.تهویه.پنکه.هواکش و..<br> شدت الارم:85DP<br> مدت کالیبر:60SN<br> قدرت:220V/50 HZ<br> عمر مفید سنسور: 5 سال<br> گارانتی:2 سال<br><br> جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.<br>رحیمی &nbsp; 09382024796<br><br><br></font> </span><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ayob/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-8.jpg" alt=""><img src="http://eforosh.com/pics/40911_1307894393.jpg" alt="" align="baseline" border="NaN" vspace="0" hspace="NaN"><span id="pbody"> &nbsp;&nbsp; </span> text/html 2016-01-04T04:39:37+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه استریل کننده و تصفیه کننده هوا مدل آرتمیس http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/3 <b> <span id="ptitle"> <font class="key"><b>دستگاه</b></font> <font class="key"><b>تصفیه</b></font> هوا پیورزون Purezone مدل <font class="key"><b>آرتمیس</b></font> Artemis</span><br> </b><br><span id="pbody"><br><b> مشخصات:<br></b> <br> <font class="key"><b>دستگاه</b></font> <font class="key"><b>تصفیه</b></font> <font class="key"><b>هوای</b></font> <font class="key"><b>آرتمیس</b></font><br> توان 15 وات<br> مناسب برای فضای 120 متر مربع<br> حذف 99% از آلودگی های گرد و غبار، میکروب و گازها و گرده <br>و دود و بوهای نامطبوع و پارازیت های سرطان زا<br> دارای سنسور تشخیص نوع آلایندگی و روشن شدن خودکار<br> عملکرد بی صدا ( کمتر از 35db)<br> بدون نیاز به تعویض فیلتر<br> دارای ریموت کنترل<br> کم جا (قابل نصب به دیوار )<br> دارای تایید یه موسسه استاندارد و حفاظت در برابر اشعه (سازمان انرژی اتمی )<br> کم مصرف (فقط 15 وات )</span><div><span><br> یک سال گارانتی و 10 سال خدمات</span><img src="http://eforosh.com/pics/151291_1355468252.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><span id="pbody"><br></span> </div> text/html 2016-01-03T05:40:00+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی مخصوص استفاده در ساختمان و خودرو http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/12 همراه با آدابتور جهت استفاده در ساختمان<br>&nbsp;تصفیه&nbsp; هوا و حذف امواج مزاحم در محیط<br> حذف باکتری ها، ویروسها و قارچ ها<br> &nbsp;حذف بوی بد و گازهای آلاینده و دود سیگار<br> دارای استاندارد&nbsp; بهداشتی اتحاده اروپا&nbsp;<br> تست شده در انستیتو پاستور ایران <div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp; اتاق بیمار و آلرژیک و محل کار و درون خودرو شما به هوای سالم نیاز دارد</div> <div style="text-align: right;">برای حفظ سلامتی خود و خانواده ء شما در برابر بنزن و سایر ترکیبات سرطان زا اقدام کنید<br><div style="text-align: left;"><img style="width: 195px; height: 199px;" src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/541577700.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div></div> text/html 2015-12-28T05:08:57+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه استریل کننده و تصفیه کننده هوا مدل آلوس http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/5 <b><br></b>سیستم های تصفیه: فوتوپلاسما/فوتوکاتالیست /یون منفی /اکسیداسیون&nbsp; درون سیستم UV/<br>با حسگر تشخیص نوع آلودگی و پالایش هوای خودکار<br>بی صدا / مصرف برق کم فقط 15 وات&nbsp; / قابل تنظیم <div style="text-align: right;">برای اماکن ورزشی و درمانی و بهداشتی و مراکز خرید<br>خروجی هوا 44 فوت مکعب در ساعت</div> <div style="text-align: right;">زمانبندی روشن و خاموش / قابل نصب به دیوار و یا ایستاده<br>هم کنترل دستی هم ریموت و نمایشگر <br>بدون هزینه تعویض فیلتر و قطعات<br>یک سال گارانتی و 5 سال خدمات</div> <div style="text-align: right;">تایید شده در آزمون های "حفاظت در برابر اشعه "مرکز ایمنی زیستی</div> <div style="text-align: right;">&nbsp; "&nbsp; در سازمان انرژی اتمی ایران "</div> <div style="text-align: right;">دارای استاندارد های بهداشتی اتحادیه اروپا CE , RoHS ,&nbsp; FCC&nbsp;</div> <div style="text-align: right;">l"تایید شده در آزمون های " موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران&nbsp;</div><br><img style="width: 326px; height: 326px;" src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/60157900.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><b><br><br><br><br><br><br></b> text/html 2015-12-27T04:55:55+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه تصفیه هوا پیورزون Purezone مدل فلورا Flora http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/4 <span id="pbody">مشخصات دستگاه:<br> <br> توان 15 وات<br> مناسب برای فضای 20 الی 80 متر مربع<br> سیستم های <font class="key"><b>تصفیه</b></font> : فوتوپلاسما، فوتوکاتالیست، یون منفی، اکسیداسیون درون سیستم UV، حسگر تشخیص آلودگی و پالایش <font class="key"><b>هوای</b></font> خودکار<br> زمانبندی روشن و خاموش <br> قابل نصب به دیوار و یا ایستاده<br> قابلیت کنترل دستی <br> دارای ریموت کنترل<br> بدون هزینه تعویض فیلتر و قطعات<br> ارتفاع <font class="key"><b>دستگاه</b></font> 29 سانتی متر<br> صدا کمتر از 45db<br> استاندارد بهداشتی اتحادیه اروپا CE<br> تایید شده در آزمون های "حفاظت در برابر اشعه "مرکز ایمنی زیستی در "سازمان انرژی اتمی ایران "و تایید شده در آزمون های " موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران " <br> ابعاد: 290x315x115mm<br> وزن 1.4 کیلو گرم<br> یک سال گارانتی و 10 سال خدمات</span> text/html 2015-12-26T05:15:28+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه تصفیه هوا و پخش رایحه و مرطوب کننده هوا ی نانو 505 http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: right;">پخش یون منفی و&nbsp; ایجاد مه&nbsp; خنک و نشاط آور<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: right;">دارای استاندارد بهداشتی اتحادیه اروپا</div> <div style="text-align: right;">دارای سیستم نور افشانی هفت رنگ متناوب و یا انتخاب رنگ ثابت متناسب با دکوراسیون</div> <div style="text-align: right;">خاموش کننده خودکار در شرایط&nbsp; کمبود آب و یا حداکثر یک ساعت کار &nbsp; &nbsp;</div> <div style="text-align: right;">مصرف برق فقط 11 وات ولی بسیار موثر</div> <div style="text-align: right;">مخزن 150میلی لیتر</div> <div style="text-align: right;">&nbsp;سرعت کار 2 درجه</div> <div style="text-align: right;">&nbsp;همراه با اکالیپتوس جهت آنفولانزا و یا عطر سیب جهت لذت بردن از هوا ی باغ&nbsp;</div> <div style="text-align: right;">پخش<span style="font-size: large;"> یون منفی</span> و <span style="font-size: large;">نانوسیلور</span> جهت حذف بوهای اتاق وتامین هوای استریل شده</div> <div style="text-align: right;">از هوای لطیف طبیعت&nbsp; ،درون شهر آلوده&nbsp; لذت ببرید.</div> <div style="text-align: right;">مناسب برای یک اتاق&nbsp; و سالن انتظار &nbsp; &nbsp;</div> <div style="text-align: right;">زمان کار 30استاندارد 30دقیقه الی یک ساعت ، که برای افزایش رطوبت اتاق و یا انتشار رایحه استاندارد&nbsp; کافی است</div> <div style="text-align: right;">تست و تایید شده در آزمایشگاه <span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">سازمان&nbsp; محیط زیست</span></span> جهت حذف گرد و غبار و گازهای سرطان زای بنزن و دی اکسید نیتروژن و آلاینده های آمونیاکی و دی اکسید گوگرد</div> <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: large;">یک سال گارانتی و 10 سال خدمات</span></span><div><div style="text-align: left;"><img src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/6331815993300.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> </div> </div> text/html 2015-12-22T07:30:00+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی ھوای پاک با فناوری نانو http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/1 <font size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فناوری نانو ، توانمندی تولید مواد ، ابزار و</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم ھای جدید است ، با در دست گرفتن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خواصی که در آن سطوح ظاھر می شوند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فناوری نانو یک رشته جدید نیست ، بلکه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">رویکردی جدید در تمام رشته ھاست .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ھوا وارد محفظه تصفیه کننده می شود ، دو</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم فتوکاتالیست و فوتوپلاسما مقدار زیادی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">را تحت تأثیر تابش اشعه " OH " اکسی ھیدروژن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و القای فوتوکاتالیستی تولید می UV پر انرژی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنند . این یون ھا با تغییر شارژ الکتریکی ، ذرات غبار و دود در ھوا را به سرعت اکسیده و تجزیه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خارج می شود . O2 ، C O2 ،H2O، کرده و از محیط</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مضرات آلودگی ھوا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آلودگی ھوا باعث چاقی ، حساسیت ، آسم ، تحریک چشم و ریزش اشک ، توسعه بیماری ھای</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مزمن ریوی بخصوص برونشیت ، سرفه ، کاھش ظرفیت تنفسی ، خستگی جسمی و روحی در</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طول روز ، کاھش بازده فکری و کاری ، سردرد ، تنگی نفس ، کم خونی ، کم ھوشی کودکان ،</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سرطان و دھھا عارضه دیگر در انسان می شود .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طبق جدیدترین تحقیقات علمی ، آلودگی محیط ھای بسته ده برابر محیط ھای باز است .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فواید استفاده از یونایزر</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مطالعات نشان داده است که یون ھای منفی می توانند :</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. ھیستامین ھا را که باعث حساسیت می شوند از بین می برند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. سطح سروتونین را تحت تأثیر قرار داده و کاھش می دھند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. تأثیر بسیار خوبی بر روی علائم برونشیت دارند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4. به کسانی که از بی خوابی ، میگرن ، اگزما ، سردرد و خستگی رنج می برند کمک می</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5. سرعت بھبود زخم ھای سوختگی و اعمال جراحی را بھبود داده و به کاھش عفونت و</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درد کمک می کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6. اثرات استنشاق دود سیگار ، آلرژی به گرده ھا و غبار و حیوانات خانگی را کاھش می</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دھند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">7. ذرات و باکتری ھا و ویروس ھای موجود در ھوا را از بین می برند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آیا می دانید یونیزاسیون ھوا در بیمارستان ھا و اماکن کاری اروپا و روسیه اجباری است !</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یون ھای منفی ذرات باردار الکتریکی ھستند که آلودگی ھای موجود در ھوایی را که ماتنفس</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می کنیم از بین می برند و اثر جوان کننده ای بر سیستم ھای فیزیولوژیکی ما دارند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحقیقات علمی ثابت کرده است که در فضاھایی که از یون منفی بالایی برخوردار ھستند آثار</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حساسیت ، آسم ، افسردگی ، خستگی و سر درد کمتر دیده می شود و در این مکان ھا افراد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از توانایی ، قدرت کار ، تمایل به ھمکاری و کارکرد مغزی بالاتری برخوردار بوده و ضریب اشتباه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آنان پائین می آید .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">and FDA (Food) یونیزاسیون به عنوان یک روش معالجه جھت درمان آلرژی از سوی سازمان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأیید شده است . Drug Aministration</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پژوھشگران خود را بر آن داشت که تأثیر Good House keeping در مارس 1999 مجله ی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دستگاھھای تولید یون منفی را بر دود تست کند و ثابت شد که تمامی دود داخل یک محیط</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسته تحت تأثیر یون منفی از بین می رود .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحقیقات بخش کشاورزی آمریکا اخیراً ثابت کرده است که یونیزه کردن یک اتاق باعث می شود</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">که 52 % گرد و غبار کمتری در ھوا باشد و 95 % باکتری کمتری در ھوا باقی بماند ( چرا که</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیشتر آلاینده ھا بر روی ذرات گرد و غبار موجود در ھوا زندگی می کنند ).</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحقیقات دیگری ثابت کرده است که یون ھای منفی اثر بیولوژیکی بر باکتری ھا و ویروس ھا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارند و در صورت تماس آنھا را نابود می کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آیا می دانید اکثر انسان ھا در جایی که یون منفی کمی دارد به شدت احساس افسردگی می</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آیا احساسی را که در کنار آبشارھا یا در اوج کوھھا داشته اید به خاطر دارید ؟ در آن اماکن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ھزاران یون منفی وجود دارد . آنھا تأثیر فوق العادھای در بیوشیمی انسان دارند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در ھوای تازه ی روستا معمولاً 2000 تا 4000 یون منفی در سانتی متر مکعب وجود دارد ( تقریباً</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به اندازه ی یک حبه قند ) ، در کوھستان بیشتر از 100000 یون منفی در سانتی متر مکعب</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وجود دارد در حالی که در ھوای آلوده ی شھری پایین تر از 100 یون منفی در سانتی متر مکعب</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وجود دارد .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یون ھا ذرات باردار موجود در ھوا ھستند که در طبیعت زمانی که انرژی بر مولکولی مانند دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اکسید کربن ، اکسیژن ، آب یا نیتروژن وارد می شود ، باعث می شود که یک الکترون از مولکول</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جدا شده و یک یون باردار مثبت به جا بگذارد . الکترون جدا شده خود را به نزدیکترین مولکول می</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چسباند و آن را تبدیل به یون باردار منفی می کند . این یون باردار منفی اکسیژن است که</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بھترین تأثیر را بر ما دراد .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یون ھای منفی ذرات باردار الکتریکی ھستند که آلودگی ھای موجود در ھوایی را که ما تنفس</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می کنیم از بین می برند و اثر جوان کننده ای بر سیستم ھای فیزیولوژیکی ما دارند ( مانند</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم تنفسی ) .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پس از رعد و برق ، اکثر ما احساس تازگی می کنیم . این به دلیل این است که طوفان الکتریکی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تریلیون ھا یون منفی آرامش بخش در ھوا پخش کرده اند که اعصاب را تسکین داده و ما را</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سرشار از انرژی می کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مطالعات در دانشگاه کلمبیا و انیستیتو روانشناسی ایالت نیویورک نشان می دھد که</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دستگاھھای مولد یونی با درصد بالا به صورت خاصی به شکل ضد افسردگی عمل می کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چگونه یون ھای منفی آلودگی ھوا را از بین می برند ؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیشتر آلاینده ھا و مواد آلرژی زای معلق در ھوا به صورت مثبت باردار ھستند و البته یون منفی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به صورت منفی باردار می باشد ، این موضوع باعث می شود که یک جذب " مگنتیک " بین</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آلاینده ھای معلق در ھوا به وجود می آورد که باعث می شود آنھا یکپارچه شده و بھم بچسبند</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">. در نتیجه آنھا خیلی سنگین می شوند تا بتوانند به صورت معلق در ھوا باقی مانده و بدون اینکه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بتوانند آسیبی به سلامتی ما برسانند به زمین فرود می آیند ، جایی که دیگر راھی برای ورود به</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم تنفسی شما نداشته باشند حتی اگر آنھا قبل از اینکه پایین بیایند از طریق دم وارد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم تنفسی بشوند به دلیل افزایش حجم در قسمت فوقانی سیستم تنفسی فیلتر می</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شوند . البته در صورت عدم تولید یون منفی این آلاینده ھای حجیم می توانند دوباره به ھوا باز</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گردند . تحقیقات دیگری ثابت کرده اند که یون ھای منفی اثر بیولوژیکی بر باکتری ھا و ویروس ھا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارند و در صورت تماس آنھا را نابود می کنند .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیشترین تأثیری که در ھنگام وجود یون منفی بالا می توان مشاھده کرد این است که شخص</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">احساس بھتری نسبت به خود می کند ، حساسیت کمتری در رفتار خود مشاھده می کند ،</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عکس العمل او سریعتر و پر انرژی تر می شود ( آگوست 1982 ، منتشر شده در مجله ھوانوردی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">، فضا و داوری محیط زیست )</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سالھاست در دنیا از دستگاھھای مولد یونی در محل ھای کار و منازل جھت رھایی از عوامل</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آلرژی زا ، گرد و غبار ، گرده ھای گیاھان ، شوره ی حیوانی ، دود سیگار و دیگر آلاینده ھای</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موجود در ھوا استفاده می شود .</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نویسنده: ایوب رحیمی</span></font><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;آدرس:کردستان سنندج مجتمع کردستان طبقه دوم واحد 280 فروشگاه الکترونیک کردستان</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;فروش انواع دستگاھھای تصفیه ھوا و...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></font></div> text/html 2015-12-20T05:38:42+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی مخصوص استفاده در خودرو http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/11 صفیه&nbsp; هوا و حذف امواج مزاحم در محیط<br> حذف باکتری ها، ویروسها و قارچ ها <br> حذف بوی بد و گازهای آلاینده و سرطانزا بخصوص بنزن و دود سیگار<br> دارای استاندارد&nbsp; بهداشتی اتحاده اروپا و&nbsp; موسسه استاندارد ایران <p style="text-align: left;">&nbsp;<img style="width: 216px; height: 220px;" src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/571577400.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2015-12-20T05:21:51+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه تصفیه هوای آبشاری NANO 260 http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: right;">این سیستم برای تصفیه هوای سالن 35 الی 100متری مناسب است .با اسپری آب</div> <div style="text-align: right;">همانند آبشار طبیعی و یونایزر و کربن اکتیو وبخور سرد و&nbsp; فوتوکاتالیست و فرابنفش</div> <div style="text-align: right;">بیشتر از 99% از غبار شناور و باکتری های بزرگتر از 0.5 میکرون ،&nbsp; و قارچ و کپک و</div> <div style="text-align: right;">ویروس و بو و گازها را می شوید و هوای بسیار مطبوع طبیعت را درون شهر آلوده</div> <div style="text-align: right;">فراهم می کند . دارای فیلتر قابل شستشو و سارژتوسط خورشید (نانو تیتانیوم دی اکسید)+ ریموت کنترل&nbsp; است .</div> <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: medium;">استاندارد بهداشتی اتحادیه اروپاCE</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;">Rohsاستاندارد عدم کاربرد مواد مضر در ساخت سیستم .</div> <div style="text-align: right;">برای اتاق انتظار و مغازه و دفاتر و مطب پزشکان ایده آل است</div> <div style="text-align: right;">ارتفاع دستگاه&nbsp; 60سانت ،وزن . 9 کیلو ،خروجی 260 مترمکعب در ساعت</div> <div style="text-align: right;">مخزن آب 8 لیتر ،مصرف برق فقط 60وات</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);">یک سال گارانتی و 5 سال خدمات</span></strong></span><img style="width: 200px; height: 242px;" src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/65159192324000.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"> </div> text/html 2015-12-04T05:41:22+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی مخصوص استفاده در ساختمان - لامپی http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: right;"><br>تصفیه&nbsp; هوا و حذف غبار شناور در محیط<br> حذف باکتری ها، ویروسها و قارچ ها<br> &nbsp;حذف بوی بد و گازهای آلاینده و دود سیگار<br> دارای استاندارد&nbsp; بهداشتی اتحاده اروپا&nbsp;</div> <div style="text-align: right;">همراه با فیلم کوتاه نمایش حذف سریع دود سیگار</div> <div style="text-align: right;">بسیار پر نور&nbsp; - مصرف برق تصفیه هوا و لامپ جمعا 24 وات</div> <div style="text-align: right;">برای اتاق بزرگتر از 20متر مربع و یا آلودگی بیشتر ، از 2 لامپ استفاده شود</div> <div style="text-align: right;"> <p style="text-align: left;"><img src="http://www.nanofarayand.com/img_uploads/lamp.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> </div> text/html 2015-11-05T18:21:00+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی دستگاه تصفیه هوای سیارZEILO http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/14 <img style="width: 414px; height: 311px;" src="http://www.bziran.com/ppicads/1297941916.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br>قابل جابجایی آسان در پریز های مختلف برای حداکثر 20متر مربع <br> یک سال گارانتی تعویض با هولوگرام [imc:pic2]<br> استانداردهای بهداشتی اتحاىیه اروپا ce , tuv و تایید استاندارد گمرک ایران <br> همراه با فیلم کوتاه نمایش cd حذف سریع دود سیگار <br><br><br> text/html 2013-12-29T19:10:35+01:00 tasfeyehava.mihanblog.com ایوب رحیمی فروشگاه الکترونیک کردستان http://tasfeyehava.mihanblog.com/post/15 <font style="FONT-FAMILY: courier new,courier,monospace" size="3">فروشگاه الکترونیک کردستان آمادگی خود را جهت نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه آب و هوای خانگی وصنعتی وفروش کلیه مچصولات بصورت عمده وخرده اعلام میدارد بدین وسیله برای همکاری با ما،خرید دستگاه ویا کسب نمایندگی فروش با ما تماس حاصل فرمایید</font><div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: rgb(61, 61, 61); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">همراه: 09382024796</span></p> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx" rel="themeData"><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cayob%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping"><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> </div>